Blijkpolder

Van isolatie tot warmte 

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis, zonnepanelen voor uw elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor uzelf of met de buurt. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorp. Doe mee!

Weet u….

 • Wat u kunt doen aan uw energiegebruik?
 • Wat de isolatiestaat is van uw woning?
 • Welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn?
 • Wat uw gasverbruik is?
 • Hoe u uw huis zonder gas kunt verwarmen?
 • Wat het oplevert als u niet meer kookt op gas?

Voorbereiden wijkuitvoeringsplan Warmtenet Blijkpolder

Een warmtenet met TEA (thermische energie uit afvalwater) als warmtebron wordt voor de Blijkpolder als kansrijk gezien. Daarom start de Energiecoöperatie Wijdemeren  najaar 2023 samen met bewoners met de voorbereiding van een wijkuitvoeringsplan voor een coöperatief warmtenet van de Blijkpolder. Deze concrete voorbereiding is nodig om tot een definitieve keuze te komen. Als het wijkuitvoeringsplan is voorbereid zal aan alle bewoners individueel commitment worden gevraagd. Om een warmtenet rendabel te maken moet minimaal 70-80% van de bewoners meedoen. Vervolgens zal het wijkuitvoeringsplan ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Kerngroep

Voor de voorbereiding van dit wijkuitvoeringsplan zal nauw worden samengewerkt met Waternet (het Waterschap), Liander, gemeente, woningcorporatie Gooi en Omstreken en de Alliantie, om|nieuwe energie en anderen. Samen met bewoners vormen deze partijen de kerngroep Warmtenet Blijkpolder. 

Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap bewoners en buurt

De energiecoöperatie investeert in straatgesprekken, thema- en informatieavonden. Voor elke straat zoeken we een of meer ambassadeurs uit de straat zelf die mee helpen om bewoners uit te nodigen en bij elkaar te brengen. Ambitie is om via straatgesprekken samen met bewoners de energiestaat van de woningen helder te krijgen, kennis op te bouwen, lokale deskundigheid en voorbeelden te leren kennen en waar nodig zeggenschap en eigenaarschap van bewoners scherp te krijgen. Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen, projectgroepen of bijvoorbeeld een klankbord. 

Onderzoek warmteoplossingen Blijkpolder

Voorjaar 2022 heeft Waternet onderzoek gedaan naar de warmtebronnen van de Blijkpolder. Er zijn TEO (thermische energie van oppervlaktewater en TEA (thermische energie uit afvalwater) beschikbaar. Voorjaar 2023 is het onderzoek van onderzoeksbureau Merosch naar de individuele en collectieve warmteoplossingen van de Blijkpolder afgerond. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel collectieve als individuele oplossingen kansrijk zijn om de Blijkpolder van duurzame warmte te voorzien. Er wordt aanbevolen om te kiezen tussen een 60/70 °C warmtenet en individuele lucht/warmtepompen. De twee oplossingen kosten ongeveer hetzelfde, maar hebben beide onderscheidende voor- en nadelen. 
Om tot een gefundeerde keuze te komen, start de Energiecoöperatie Wijdemeren samen met bewoners met het voorbereiden van een concreet wijkuitvoeringsplan voor een warmtenet. Naast het voorbereiden van een warmtenet worden met bewoners ook de mogelijkheden voor individuele warmtepompen verkend met en zonder een bronnet. Met een hybridewarmtepomp als tussenstap blijven zowel de collectieve als de individuele warmteoplossingen nog mogelijk. 

Onderzoek warmtenet Blijkpolder

De keten vanaf de warmtebron tot aan de levering. 

Warmtebron 

 • De warmtebron is TEA: thermische energie uit afvalwater van de rioolwaterzuivering in de Horstermeer. Er loopt een persleiding met gezuiverd afvalwater van de RWZI -Horstermeer naar de Vecht. De warmte uit dit gezuiverde afvalwater wordt gebruikt 

Productie-installatie (opslag en opwerking)

 • De warmtebron TEA heeft een basistemperatuur van 12-15 graden. 
 • Een centrale warmtepomp  verwarmt het water naar de gewenste temperatuur. We kiezen we voor een middentemperatuurnet van minimaal 60 graden, maar kunnen mogelijk nog toegroeien naar een lage temperatuurnet. Dit vraagt wat meer aanpassingen van het afgiftesysteem in de woningen. 
 • Voordeel van een middentemperatuurnet is dat dit gecombineerd kan worden met een tapwatervoorziening.
  Gaan we naar lagere temperatuur dan vraagt dit een aparte tapwatervoorziening.  
 • Mogelijk kan (tijdelijk) nog gebruik gemaakt worden van een piekketel (voorlopig nog op gas) die zorgt dat bij pieken (een echte winterse dag) tijdelijk extra vermogen beschikbaar is.

Warmtenet (transport en distributie)

 • Transportleiding vanaf de productie-installatie naar de wijk. 
 • Aansluitingen op de woningen
 • Afleverset in de woning

Warmtelevering 

 • Leveringscontracten
 • Leveringsverplichting van het warmtebedrijf
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Uitvoeren warmtewet

Coöperatief warmtebedrijf

Voor het beheer en de levering van warmte wordt een coöperatief warmtebedrijf opgericht. In een coöperatief warmtebedrijf worden zeggenschap en eigenaarschap van bewoners geborgd. 

Voor de levering werken we samen met om|nieuwe energie, voor het beheer van de warmtebron werken we samen met Waternet(Waterschap) en voor het beheer van het warmtenet werken we samen met een technisch bedrijf (de keuze voor dit bedrijf moeten we nog maken). Verder zorgt de gemeente voor de vergunningen en de koppelkansen en bewaakt Liander de mogelijkheden voor de stroomvoorziening. 

 

Blijkpolder verkenningsbuurt

Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en andere betrokken partijen de mogelijkheden in de warmtetransitie gericht verkennen. Dit betekent met elkaar kennis opbouwen van de lokale warmteoplossingen, inzicht krijgen in de energiestaat van de woningen en de energievoorziening voor de buurt, zodanig dat we individueel en collectief tot keuzes en planning van de warmtetransitie kunnen komen. De buurtverkenning wordt begeleid door de energiecoöperatie Wijdemeren, bewonersorganisatie voor energievraagstukken. 

Vier aandachtsgebieden 

 • Warmteoplossingen collectief, individueel
 • Isolatiestaat woningen en de buurt
 • Energievoorziening buurt (opwekking en opslag)
 • Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt.

Uitgangspunten bewoners

 • CO2 neutraal
 • Benutten lokale bronnen
 • Beperk de energievraag 
 • Zeggenschap en eigenaarschap bewoners
 • Leveringszekerheid
 • Betaalbaarheid
 • Veilige tapwatervoorziening
 • rekening houden met ruimte
 • Van gaskoken naar inductie

Vraag een energiecoach

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige professionals, die door de energiecoöperatie zijn opgeleid om u als bewoner te ondersteunen bij het verduurzamen van uw huis. Met een energiecoach kunt u de vragen en mogelijkheden voor isolatie van uw huis bespreken en energiecoaches geven ook veel tips over energiebesparing. 
Vraag een gratis energiecoachgesprek

Energiecoachteam Nederhorst

Nanno Bouma (bewonersgroep Blijkpolder)
Nico Balk
Niels van der Horst (energieloket en energiecafé)
Roland Banda (energieloket en energiecafé)

Stel uw vragen aan het Energieloket

Kom donderdagavond van 18.30-20.00 uur naar het energieloket in het sociaal cultureel centrum. Daar kunt u kennismaken met Niels van der Horst en Roland Banda van de energiecoöperatie Wijdemeren en uw vragen stellen over de energietransitie. Loop gerust binnen.

Actuele thema’s in het energiecafé

Elke donderdagavond van 20-21.30 uur is er Energiecafé rond een actueel thema. Kijk voor het actuele programma op de www.ecwijdemeren.nl

Collectieve inkoopacties

De energiecoöperatie  Wijdemeren organiseert samen met de andere energiecoöperaties in het Gooi collectieve inkoopacties voor isolatie, zonnepanelen, groenedaken en warmtepompen. 

Kijk ook naar de kleine bespaarmaatregelen

Kleine bespaarmaatregelen zoals radiatorfolie achter de verwarming, tochtstrippen, energiegebruik van uw apparaten enzovoort. Heeft u bijvoorbeeld nog niet alle gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen? Een ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder stroom dan een halogeenlamp.