Blijkpolder

Bewonersavond Blijkpolder

Dinsdagavond 21 februari 2023 van 19.30-22.00 uur in de Warinschool

Presentatie van het onderzoek naar de warmteoplossingen voor de Blijkpolder. Wat past het beste? Een collectief  warmtenet of een individuele warmtepomp. Kom naar de bijeenkomst en praat mee!

Winteracties

zetmop60_2022
waterzijdig inregelen
COP
warmhuisje

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis, zonnepanelen voor uw elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor uzelf of met de buurt. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorp. Doe mee!

Blijkpolder verkenningsbuurt

Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en andere betrokken partijen de mogelijkheden in de warmtetransitie gericht verkennen. Dit betekent met elkaar kennis opbouwen van de lokale warmteoplossingen, inzicht krijgen in de energiestaat van de woningen en de energievoorziening voor de buurt, zodanig dat we individueel en collectief tot keuzes en planning van de warmtetransitie kunnen komen.

Vier aandachtsgebieden 

 • Warmteoplossingen collectief, individueel en alternatief
 • Energiestaat woningen en de buurt
 • Energievoorziening buurt met energieopwekking en energieopslag
 • Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt.

Ambities gemeente en buurt

In de transitievisie warmte van de gemeente Wijdemeren staan vier buurten genoemd voor een buurtverkenning. De ambitie van de gemeente is dat er uiterlijk in 2026 een eerste wijkuitvoeringsplan ligt. Maar de buurten kunnen zelf bepalen of ze sneller of juist langzamer willen. Dat hangt af van de betrokkenheid en ambities van de buurt en de kansen die op hen afkomen zoals initiatieven, subsidies en voorstellen. 

In alle vier de buurten wordt  aquathermie als lokale warmtebron onderzocht. Het waterschap AGV (Waternet) ondersteunt ons bij het onderzoeken van de lokale warmtebron (warmte uit de spiegelplas). Ook zal een extern  bureau een schetsontwerp van het warmtenet maken op basis waarvan we een eerste kostenberekening kunnen maken. 

Bij Waterschap AGV moet een vergunning worden aangevraagd voor het gebruiken van de Spiegelplas. Bij Natuurmonumenten moet een natuurtoets worden aangevraagd. Liander kijkt naar de netcapaciteit van de Blijkpolder.

Naast het onderzoek naar aquathermie kunnen bewoners  er natuurlijk ook voor kiezen om nog andere warmteoplossingen te  onderzoeken.

Lees verder over buurtverkenning en wijkuitvoeringsplan.

Trekker

Trekker van de buurtverkenning is de energiecoöperatie Wijdemeren, bewonersorganisatie voor energievraagstukken. 

De energiecoöperatie brengt als trekker partijen bij elkaar, maar organiseert vanuit bewoners. 

We zoeken bewoners in verschillende rollen: ambassadeurs, deskundigen, onderzoekers, voorbeelden, klankbord, actief vanuit ECW (energiecoachteam) enzovoort

We starten met een buurtverkenning tot eind 2023. Deze periode kan  aangepast aan de buurt verlengd of versneld worden. Dit is mede afhankelijk van de energiestaat van de woningen en de ambities van de bewoners. 

We verkennen hoeveel draagkracht er is voor een coöperatief warmtenet of een individuele warmteoplossing. 

De bedoeling is om op basis van de buurtverkenning tot een wijkuitvoeringsplan te komen.

De energiecoöperatie brengt als trekker de partijen bij elkaar die nodig zijn voor het onderzoek en het opbouwen van de kennis die we nodig hebben. Naast bewoners zijn belangrijke partijen om mee samen te werken de gemeente, waterschap(Waternet), extern onderzoeksbureau, Liander, Natuurmonumenten en anderen.

Wat gaan we doen? 

De energiecoöperatie is een bewonersorganisatie voor energievraagstukken. 

Eerste stap is de uitnodiging aan bewoners om actief te werken aan de buurtverkenning van de Blijkpolder. We bouwen dus aan een bewonersgroep speciaal voor de Blijkpolder. 

We zetten een buurtverkenner in om contacten te leggen met bewoners en te bouwen aan een sterke bewonersgroep.

Duidelijk zal moeten worden hoe snel bewoners naar een aardgasvrije oplossing willen. 

Uitgangspunten  bewoners

 • CO2 neutraal
 • Benutten lokale bronnen
 • Beperk de energievraag 
 • Zeggenschap en eigenaarschap bewoners
 • Leveringszekerheid
 • Betaalbaarheid
 • Veilige tapwatervoorziening
 • rekening houden met ruimte
 • Van gaskoken naar inductie

 

 

Onderzoek warmtenet

 1. Onderzoek lokale warmtebron (aquathermie) en 
  Plaatsing productie-eenheid (WKO, centrale warmtepomp en piekketel): Waternet
 2. Schetsontwerp warmtenet: extern bureau
 3. Warmteketen (van bron tot levering zie plaatje)
 4. Ontwerp coöperatief warmtebedrijf
 5. Businesscase 
 6. Onderzoek aanpassingen woning (bv. afleveringsset, inductiekoken) en gebruikerskosten

Onderzoek individuele oplossingen

 1. Energiestaat woningen en woningtypen
  Bouwjaar en reeds gerealiseerde maatregelen, maar ook comfortwensen
 2. Voorwaarden voor individuele warmtepomp (zoals geluid)
 3. Voorwaarden voor een lage temperatuur of midden temperatuur warmtenet

Afweging en besluitvorming 

 1. Afweging midden temperatuur (>60 graden) of lage temperatuur (< 50 graden) warmtenet. Lage temperatuur vraagt aanpassing warmteafgiftesysteem (vloerverwarming en radiatoren). 
 2. Afweging collectieve of individuele oplossingen
  (financieel, warmte aanbod, ruimte)
 3. Borgen zeggenschap en eigenaarschap bewoners
 4. Besluitvorming

Thema-avonden alternatieven en speciale voorzieningen 

Afhankelijk van de wensen van bewoners worden er voor andere alternatieven zoals waterstof, geothermie, riothermie enzovoort thema-avonden georganiseerd.

Naast alternatieven gaat het ook om onderzoek naar speciale voorzieningen zoals een oplossing voor de koeltevraag (koelte vraagt aanpassingen aan het afgiftesysteem, zoals vloerverwarming), een mogelijkheid voor energieopslag, innovatieve ideeën voor tapwater (zoals filters).  

Werkgroepen  van bewoners die een alternatief of speciale voorziening verder willen onderzoeken worden ondersteund door de energiecoöperatie. Of een onderzoek haalbaar is hangt mede af van partners en financiën. 

Bouwen energievoorziening buurt

Samen met team opwekking van de energiecoöperatie wordt de energievoorziening van de wijk onderzocht. Daarbij gaat het om  energieopwekking (particulier en via grote dakenplan), onderzoek energieopslag  (mogelijk thema en werkgroep) en netbeheer (Liander)

Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap bewoners en buurt

De buurtverkenner maakt een jaarplan voor het doen van straatgesprekken, thema- en informatieavonden. Voor elke straat zoeken we een of meer ambassadeurs uit de straat zelf die mee helpen om bewoners uit te nodigen en bij elkaar te brengen. Ambitie is om via straatgesprekken bewoners te betrekken, de energiestaat van de woningen helder te krijgen, kennis op te bouwen, lokale deskundigheid en voorbeelden te leren kennen en waar nodig zeggenschap en eigenaarschap van bewoners scherp te krijgen. Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen, projectgroepen of bijvoorbeeld een klankbord. 

Onderzoek warmtenet Blijkpolder

De keten vanaf de warmtebron tot aan de levering. 

Warmtebron 

 • De warmtebron is oppervlaktewater uit de Spiegelplas. Uit de plas wordt 10/15 graden warmte gehaald. Dit wordt opgeslagen in de WKO (een warmte-koude opslag). 

Productie-installatie (opslag en opwerking)

 • Een centrale warmtepomp  verwarmt het water naar de gewenste temperatuur.
 • We kunnen gaan voor een lagetemperatuur warmtenet  van 50 graden) als alle huizen daar op voorbereid zijn. Of kiezen voor een middentemperatuurnet van 60 graden. 
 • Voordeel van een middentemperatuurnet is dat dit gecombineerd kan worden met een tapwatervoorziening. Een lage temperatuurnet vraagt een aparte tapwatervoorziening. 
 • Een piekketel (voorlopig nog op gas) zorgt ervoor dat bij pieken (een echte winterse dag) tijdelijk extra vermogen beschikbaar is.
 • Bij een lage temperatuurnet kan ook de koudevraag meegenomen worden. 
 • Een lage temperatuurnet stelt hoge eisen aan isolatie en ook aanpassing van het afgiftesysteem, zoals vloerverwarming.  

Warmtenet (transport en distributie)

 • Transportleiding vanaf de productie-installatie naar de Blijkpolder. 
 • Aansluitingen op de woningen
 • Afleverset in de woning

Warmtelevering 

 • Leveringscontracten
 • Leveringsverplichting van het warmtebedrijf
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Uitvoeren warmtewet

Energiecoaches

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige professionals, die door de energiecoöperatie zijn opgeleid om u als bewoner te ondersteunen bij het verduurzamen van uw huis. Met een energiecoach kunt u de vragen en mogelijkheden voor isolatie van uw huis bespreken en energiecoaches geven ook veel tips over energiebesparing. 
Vraag een gratis energiecoachgesprek

Energiecoachteam Nederhorst

Vincent Post
Kees Lam
Niels van der Horst (buurtverkenner)
Jan Slagt

Energietafel voor uw vragen 

Kom maandagavond van 18.30-20.00 uur naar de energietafel in het sociaal cultureel centrum. Daar kunt u kennismaken met Niels van der Horst en Roland Banda van de energiecoöperatie Wijdemeren en uw vragen stellen over de energietransitie. 

Kleine bespaarmaatregelen

Heeft u nog niet alle gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen? Een ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder stroom dan een halogeenlamp. Heeft u al ledlampen? Kies dan voor een van de andere bespaarproducten zoals radiatorfolie en/of tochtstrippen.

Collectieve inkoopacties

De energiecoöperatie  Wijdemeren organiseert samen met de andere energiecoöperaties in het Gooi collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, isolatie en groenedaken. 

Warmtescan 

Bent u nieuwsgierig naar de energielekken van uw huis?
Vraag een quickwarmtescan (€ 25). deze worden alleen in de winter aangeboden tussen oktober en maart. 

Zetmop60

De cv-ketel op 60oC is een moie test om te ontdekken wat jou huis aankan. Blijft het lekker warm, dan ben je voorbereid op een middentemperatuur warmtepomp of warmtenet. Wordt het niet warm genoeg,  dan is het belangrijk om naar je isolatie te kijken. Uiteraard een mooie uitdaging om dan alsnog op 60 graden te komen.